مهندس شیرعلی نیا: تحریمها به صنعت خودروساری ایران صدمات زیادی وارد کرد
مهندس شیرعلی نیا: تحریمها به صنعت خودروساری ایران صدمات زیادی وارد کرد

مهندس علیرضا شیرعلی نیا می گوید: سال ۹۸ سال بسیار سختی برای صنعت خودروسازی کشور بوده است.