مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا از نمایندگی شیرعلی نیا بازدید کردند.

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران

مهندس علیرضا شیرعلی نیا

بازدید مدیران سایپا نمایندگی شیرعلی نیا تهران