مدیرعامل نمایندگی سایپا شیرعلی نیا می گوید کیفیت ارائه خدمات این مجموعه به شهروندان ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل نمایندگی سایپا شیرعلی نیا می گوید کیفیت ارائه خدمات این مجموعه به شهروندان نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه با مجموعه همکاران تلاش می کنیم آنها را بهبود نیز بخشیم.

شیرعلی نیا می گوید: آنچه روابط بین این مجموعه و مردم را مستحکم نموده تداوم کیفیت خدمات صادقانه مجموعه همکاران نمایندگی شیرعلی نیا بوده و این برای ما بسیار ارزشمند است.