به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نظر به اینکه ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریحی به ضرورت اخذ و ملاحظه گواهی نقل و انتقال – تحت عنوان تاییدیه نقل و انتقال – قبل از هر گونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد […]

 

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نظر به اینکه ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریحی به ضرورت اخذ و ملاحظه گواهی نقل و انتقال – تحت عنوان تاییدیه نقل و انتقال – قبل از هر گونه انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد لذا برگ سبز از مراکز تعویض پلاک، ابرازی از طرف دارنده خودرو که مبین احراز ، بررسی و جری تشریفات قانونی مصرحه بوده کفایت امر را نموده و لزومی به اخذ تاییدیه مورد بحث قبل از انتقال قانونی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.