مدیر عامل نمایندگی شیرعلی نیا به عیادت امام جمعه فعلی فومن و پیشین ماسال رفت.

مدیر عامل نمایندگی شیرعلی نیا به عیادت امام جمعه فعلی فومن و پیشین ماسال رفت.