بر اساس صورتجلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو، تعرفه واردات خودروی کامل بسته به حجم موتور آن بین 6 الی 31 درصد اعلام شده است.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :

بر اساس صورتجلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو، تعرفه واردات خودروی کامل بسته به حجم موتور آن بین ۶ الی ۳۱ درصد اعلام شده است.

در این صورت جلسه این طور ذکر شده که خودرو های وارداتی با حجم موتور زیر ۱۲۰۰cc و قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو تنها شامل ۶ درصد تعرفه می شوند.

این عدد برای خودرو های بالای ۱۲۰۰cc که قیمتی کمتر از ۱۰ هزار یورو دارند ۱۱ درصد است.

همچنین خودرو های بالای ۱۰ هزار یورو که حجم موتور ۱۵۰۰cc و کمتر دارند شامل ۲۱ درصد تعرفه و آن هایی که حجم موتور بین ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ سی سی دارند شامل ۲۱ درصد تعرفه می شوند.

این در حالی است که تعرفه وارد کردن قطعات خودرو به منظور مونتاژ، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است!

جزئیات این صورت جلسه به شرح زیر است:

 

file_46205.jpg