گزارش خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم ونیکی منتشر شد.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از  صدای بورس، NAV هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران ۱۴۰۹۶ ریال شد.

بر اساس بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری ملی ایران که با نماد ونیکی در بورس فعالیت دارد؛

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۴,۲۳۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۵,۴۸۳ میلیارد تومان است.

مهمترین شرکت های بورسی آن عبارتند از:ایران خودرو – ملی صنایع مس ایران – نفت پارس و سرمایه گذاری غدیر.

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۵,۳۴۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳,۶۷۶ میلیارد تومان است.

بدین ترتیب NAV هر سهم ونیکی ۱۴,۰۹۶ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۵۰ درصد است.

بررسی ارزش روز پرتفوی بورسی ونیکی