بر خلاف ادعای خودروسازان، حجم عرضه خودرو به بازار کشور همچنان بسیار کمتر از نیاز بازار است، قیمت‌های بازار نشان می‌دهد میزان تحویل خودرو پایین است و نتوانسته قیمت‌ها در بازار را کاهش بدهد.

به گزارش نمایندگی سایپا شیرعلی نیا :بر خلاف ادعای خودروسازان، حجم عرضه خودرو به بازار کشور همچنان بسیار کمتر از نیاز بازار است، قیمت‌های بازار نشان می‌دهد میزان تحویل خودرو پایین است و نتوانسته قیمت‌ها در بازار را کاهش بدهد.

،برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی منتشر میشود که به عقیده برخی تحلیلگران در مورد موضوعاتی مانند تورم و برخی دیگر از شاخصهای اقتصادی و همچنین کنترل و ساماندهی بازارهایی مانند خودرو مطالب مطرحشده بسیار کلیگویانه بهنظر میرسد. در چنین شرایطی، بازار خودرو که در وضعیت فعلی در رکود عمیقی به سر میبرد، با افزایش چندباره قیمتها مواجه است. بدینترتیب برنامههای وزیر صمت نیز از نظر برخی کارشناسان برای صنعت و بازار خودرو کارگشا نخواهد بود و مانع افزایش قیمتها نخواهد شد. در همین زمینه با فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفتوگو پرداختیم.

شرایط بازار خودرو به چه صورت است؟ به نظر شما بازار چه آیندهای خواهد داشت؟

بازار همچنان با رکود تورمی مواجه است و اثری از ۴۵۰هزار دستگاه خودرویی که آقای رزمحسینی پیش از این اشاره کردند، دیده نمیشود. این مساله نشان میدهد یا اطلاعات درخصوص خودروهای پارکینگی اشتباه بوده یا عددی که اعلام شده، نادرست است. علاوهبر این، افرادی که این خودروها را انبار کردهاند، احتمالا به منویاتی که دلشان میخواسته، نرسیدهاند و بنابراین خودروها را به بازار عرضه نکردهاند. بهطور کلی بازار روی موج تورمی حرکت میکند و افزایش قیمت را در این بخش شاهد هستیم.

عرضه خودروسازان در این بازار چه نقشی دارد؟

حجم عرضه خودروسازان کم است. با وجود ادعایی که دارند، قیمتهای بازار نشان میدهد میزان تحویل خودرو پایین است و نتوانسته قیمتها در بازار را کاهش بدهد.

آیا حل شدن این موضوعات میتواند بازار خودرو را آرام کند؟

اگر این مسائل هم حل شود، با توجه به اینکه در صحبتهای وزرای پیشنهادی و کابینه جدید در مورد مسائلی مانند کسری بودجه، نظارت بانکی و مالیات و… برنامه و اقدامی دیده و شنیده نمیشود، قاعدتا بازار هم نمیتواند شرایط خوبی داشته باشد. در برنامههای منتشرشده از وزرا نیز طرحهای عملیاتی در رابطه با موضوعاتی که بر بازارها تاثیرگذار است، دیده نمیشود. بنابراین به نظر میرسد روند تورمی سنگینی تا پایان سال به وجود خواهد آمد. درمجموع چون سرعت افزایش نرخ تورم از سرعت افزایش سرانه درآمد و قدرت خرید مردم خارج است، صرفا رکود تورمی وجود خواهد داشت. یعنی قیمتها همچنان افزایش پیدا خواهد کرد، اما تعداد معاملات بسیار کاهش مییابد.