به گزارش صدای بورس، ماهانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد.

به گزارش سایپا تهرانن شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، براساس تصمیم دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم و دارو تا پایان امسال تخصیص می یابد.

به گزارش تحریریه، ولی درباره نهاده های غیر مستقیم قرار است که این ارز حذف شده و ماهانه ۱۲۶ هزار تومان به جمعیتی در حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر و به ۳۰ میلیون نفر مابقی نیز ماهانه ۹۰ هزار تومان پرداخت شود. ماهانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. این رقم ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.