شورای رقابت مصوبه ای جدید به نفع متقاضیان پیش خرید خودرو صادر کرد که بر اساس آن و در هنگام پیش پرداخت، نسبت پیش پرداخت به کل قیمت کارخانه خودرو، به عنوان سهم پرداخت شده مشتری هنگام دریافت خودرو محسوب خواهد شد.

شورای رقابت مصوبه ای جدید به نفع متقاضیان پیش خرید خودرو صادر کرد که بر اساس آن و در هنگام پیش پرداخت، نسبت پیش پرداخت به کل قیمت کارخانه خودرو، به عنوان سهم پرداخت شده مشتری هنگام دریافت خودرو محسوب خواهد شد.

این مصوبه قصد دارد به مبلغ پیش پرداخت توسط مشتری اعتبار بیشتری بدهد و باعث گردد در صورتی که ارزش خودرو افزایش یافت این مبلغ اولیه پیش پرداخت هم افزایش یابد.

شورای رقابت درخصوص نحوه محاسبه قیمت خودرو پیش فروش شده مصوبه جدیدی صادر کرد. جزئیات این مصوبه حاکی از این است که چنان چه مراجع ذی صلاح درخصوص خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند، مشتریان در زمان ثبت نام، به ازای پیش پرداخت، در ارزش خودرو سهیم می شوند. به این معنا که در هنگام ثبت نام، نسبت پیش پرداخت آن ها به کل قیمت کارخانه ای خودرو در هنگام ثبت نام محاسبه می شود.

سپس در هنگام دریافت خودرو (که قیمت روز خودرو ملاک پرداخت قرار می گیرد)، «نسبت یاد شده» از ارزش خودرو، پرداخت شده تلقی می شود و مشتری صرفاً باید باقی مانده نسبت یاد شده را با احتساب ارزش روز خودرو بپردازد.

به عنوان مثال در صورتی که قیمت روز کارخانه یک خودرو با شرایط یاد شده، ۱۵۰ میلیون تومان باشد و به فرض مشتری هنگام ثبت نام مکلف باشد ۵۰ میلیون تومان را به صورت نقدی بپردازد، وی عملاً یک سوم مبلغ نهایی خودرو را پرداخت کرده است. به این ترتیب اگر مثلاً در یک سال آینده (موعد تحویل خودرو)، قیمت کارخانه این خودرو ۱۸۰ میلیون تومان شده باشد، وی یک سوم این مبلغ یعنی ۶۰ میلیون تومان را پرداخت کرده و در نهایت (به جای ۱۳۰ میلیون تومان)، تنها ۱۲۰ میلیون تومان خواهد پرداخت.

همان طور که ملاحظه می شود، طبق مصوبه جدید، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده است مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً سهم باقی مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. این مصوبه می افزاید: خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده است حق پیش فروش نخواهند داشت.