به گزارش نمایندگی سایپا تهران شیرعلی نیا : نمایندگی سایپا شیرعلی نیا در ارزیابی سالانه کیفیت و استاندارد ایران رتبه ۱ را بدست آورد

 به نمایندگی سایپا تهران شیرعلی نیا :این نمایندگی که در زمینه آپشن طی دو سال گذشته رتبه نخست را در کشور ارزیابی کرده است، توسط مهندس علیرضا شیرعلی نیا از دانش آموختگان رشته مهندسی مکانیک اداره می شود.

نمایندگی سایپا، شیرعلی نیا ۵ سال مداوم فروش وخدمات پس از فروش شرکت سایپا، پارس خودرو از سازمان کیفیت استاندارد رتبه یک کشوری را کسب کرده و ۵ سال نماینده برتر آپشن کشور بوده است.