به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : با اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، این سامانه در هفته جاری برای عرضه خودروهای وارداتی عادی باز خواهد شد. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پیرامون نتایج خودروهای برقی نیز بیان کرد: متفاضیان براساس ظرفیت مشخص شده اند، روز پنجشنبه تخصیص خودروهای برقی تکمیل نشده […]

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : با اعلام مدیر سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، این سامانه در هفته جاری برای عرضه خودروهای وارداتی عادی باز خواهد شد.

مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی پیرامون نتایج خودروهای برقی نیز بیان کرد: متفاضیان براساس ظرفیت مشخص شده اند، روز پنجشنبه تخصیص خودروهای برقی تکمیل نشده بود و آنچه که روز شنبه مشخص شده نهایی و براساس ظرفیت اعلام شده از سوی وزارت صمت بوده است.

تقدسی توضیح داد: امکان ندارد یک نفر پنجشنبه برنده و شنبه بازنده باشد، چنین چیزی امکان ندارد، باگ سایت وقتی است که بخواهد کار محاسباتی خاصی انجام دهد، در حالی که سایت سامانه فقط مسئول نمایش اولویت بندی است و محاسبه ریاضی انجام نمی‌دهد که بخواهیم بگوییم اشتباهی در سایت رخ داده است.