به‌گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : در آستانه روز زن، مهندس شیرعلی نیا مدیر مجموعه نمایندگی سایپا، شیرعلنی نیا از بانوان کارمند این مجموعه تقدیر به عمل آمد.

به‌گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : در آستانه روز زن، مهندس شیرعلی نیا مدیر مجموعه نمایندگی سایپا، شیرعلنی نیا از بانوان کارمند این مجموعه تقدیر به عمل آمد.