گزارش تصویری اولین همایش خودروهای آپشنال سایپایدک در نمایندگی شیرعلی نیاتهران
گزارش تصویری اولین همایش خودروهای آپشنال سایپایدک در نمایندگی شیرعلی نیاتهران

نمایندگی شیرعلی نیا در تهران به عنوان نماینده برتر آپشن سایپا در کشور انتخاب شد.