مهندس شیرعلی نیا می گوید: با هوشمندی مدیران می توانیم تهدیدات پیش روی خودروسازی را به فرصتی ارزشمند تبدیل نماییم.

مدیرعامل نمایندگی سایپای تهران گفت: تحریمها اثرات مخربی را در کوتاه مدت پیش روی صنعت خودروسازی کشور بجا گذاشته اند اما با این حال با هوشمندی مدیران می توانیم این تهدیدات را به فرصتی ارزشمند تبدیل نماییم.

مهندس علیرضا شیرعلی نیا افزود: کم نیستند نخبگانی از همین سرزمین که می توان با استفاده از نیروی جوانی و دانش بالای آنها تغییر و تحولات شگرفی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد.

شیرعلی نیا یادآور شد: تجربه نشان داده هرگاه به جوانان و نخبگان وطنی اعتماد داشته ایم، پاسخ اعتماد آنها را دریافت کرده ایم، صنعت خودروسازی نیز یک استثنا نیست و با سرمایه گذاری بر اندیشه و توان متخصصان داخلی می توانیم صنعت خودروسازی را کاملا بومی کنیم.