به نظر می رسد که در آخرین مصوبه شورای رقابت روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو حذف شده اند.

به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : به نظر می رسد که در آخرین مصوبه شورای رقابت روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو حذف شده اند.

موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است.

بر این اساس بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر “عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند”، حذف می‌شود.